Agus Djaya

Agus Djaya
(Banten, W. Java, 1913 - 1994)